Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. 
Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. 
GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka 
produkter till rätt adress  och för att kunna ingå ett köpeavtal online.

Vi registrerar dina uppgifter när du fyller i ditt namn och adress vid beställning av våra produkter i web-shopen vilket är ett krav
 för att ingå ett köpeavtal och för att vi ska kunna skicka produkterna till en korrekt adress. 
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är för att ingå köpeavtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ni är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med IZettle som är det företag som hanterar våra kreditkortstransaktioner. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Lena Ekengren, Armborstvägen 18, 18460 Åkersberga. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, 
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
email: lena.ekengren@gmail.com eller telefon: 0733 24 56 26. 

Du når vårt dataskyddsombud på email: lena.ekengren@gmail.com eller telefon: 0733 24 56 26.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.